Ý nghĩa ngày đưa ông Táo về trời 23/12 âm lịch

Ý nghĩa ngày đưa ông Táo về trời 23/12 âm lịch

Cúng ông Táo 23/12 là phong tục hằng năm của dân ta. Ý nghĩa của ngày đưa ông Táo 23/12 và phong tục khác như thế nào giữa các miền là nội dung của bài viết dưới đây.